Takrenovering

Öbergs arbetar med takrenovering i Göteborg. Alla taktyper har en begränsad livslängd och bör därför regelbundet besiktigas och bytas ut i sin helhet.


Vi hjälper dig gärna!

Har ni funderingar på att renovera tak, välkommen att kontakta oss på Öbergs. Vi arbetar med takrenovering i Göteborg och omkringliggande kommuner.

 

Trygg partner redan i ett tidigt skede

Vi på Öbergs hjälper er att se möjligheter utifrån både era egna och byggnadens behov. Genom att vi kan hjälpa er med byggprojektering likväl som själva byggnationen blir vi en trygg partner till er samtidigt som projektet oftast blir både smidigare och mer kostnadseffektivt. Ett renoveringsbehov kan också handla om säkerhet och får därför inte nonchaleras. Var ute i god tid, kontakta oss redan idag – det lönar sig ur många aspekter.

 

Korrekta förslag och rätt genomförande

För att kunna ge våra uppdragsgivare korrekta förslag på åtgärder, bedöma arbetets omfattning och därefter genomföra en takrenovering i Göteborg på bästa möjliga sätt gör vi först en egen undersökning av projektet. Ju större och mer omfattande projektet är, desto viktigare är det att också göra ett bra förarbete. Ibland helt avgörande!

 

Rekommenderade åtgärder bygger alltid på en god och hållbar byggnadsekonomi. Tryggt välkommen till oss på Öbergs!

Jonas Öberg

Telefon: 0705-49 09 93

E-post: jonas@obergsbygg.se

Öbergs_GBF   Öbergs_SBI   Öbergs_povel    Öbergs_ID06

Öbergs Byggnads AB är medlem i Göteborgs Byggmästarförening och Sveriges Byggindustrier. Vi arbetar enligt Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för verksamhetsstyrning. Povel följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. För att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser följer vi ID 06-systemet.


Öbergs_keramikradet     

Öbergs har självklart behörighet för våtrum.


Taket – en del av klimatskalet

Att hålla taket i gott skick är oerhört viktigt. En av takets uppgifter är att stå emot yttre påverkan såsom sol, regn och snö. Taket är alltså en viktig del av det så kallade klimatskalet. Ser du tecken på att taket behöver ses över, är det hög tid att ta frågan på allvar. Att nonchalera uppenbara skador medför onödiga kostnader och bör undvikas

 

Olika takkonstruktioner

Det finns många olika typer av tak i Göteborg. De vanligaste takkonstruktionerna är:

– Sadeltak

– Valmat tak

– Brutet tak (Mansardtak)

– Plantak

 

Takbeklädnaden kan till exempel vara tegelpannor, betongpannor, skiffer, plåt och tjärad papp. Under olika epoker har det funnits förkärlek för olika taktyper.

 

En vanligt förekommande takkonstruktion på äldre byggnader är sadeltaket, medan plantaket blivit vanlig i den moderna nyfunkisen. Alla takkonstruktioner och takbeklädnader har sina egna för- och nackdelar.

Vanliga takskador

Oavsett typ av tak och vilket klimat det utsatts för, är det av mycket stor betydelse att åtgärda eventuella skador så snart de upptäcks. Har processerna väl startat ökar skadorna tyvärr exponentiellt med tiden och drabbar snabbt övriga delar av byggnaden. En uppenbar utmaning är att taket inte syns nerifrån marken dagligdags utan måste besiktigas på plats, uppe på själva taket. Ta därför professionell hjälp med besiktningen och gör det regelbundet.

 

Vanliga problem med tegeltak

Takpannor kan dra åt sig vatten vilket leder till risk för frostsprängning. Takpannorna kan också flytta sig eller till och med blåsa ner vid hårda vindar. Under takpannorna ska det finnas en skyddande takpapp som ligger direkt på det underliggande trätaket. Takpannorna vilar på en träkonstruktion som ofta är spikad direkt ovanpå takpappen. Träkonstruktionen kallas för bärläkt och ströläkt.

 

Problem kan uppstå genom att takpappen är felaktigt monterad eller att ströläkten är felaktigt fastspikad. Äldre papp är dessutom inte av samma kvalitet som ny och utgör inte samma skydd som dagens moderna papp. Bristerna kan leda till läckage vilket i sin tur kan leda till svåra fuktskador.

 

Problem kan också uppstå vid felaktigt gjorda plåtarbeten vid skarvar och genomföringar.

 

Vanliga problem med plåttak

Plåt är ett mycket hållbart material för takbeklädnad. Men även plåttak behöver underhållas. Ytbehandlingen kan skadas och plåten kan rosta – även underifrån. Angrips metallen leder det på sikt till läckage. Tränger vatten in leder det alltid till problem i form av mögel- och rötskador.

 

Plåten, till skilllnad från tegelpannorna, ligger oftast direkt mot en underliggande papp. Därför är det extra viktigt att alla skarvar i plåttaket är rätt utförda. Plåt förekommer på de allra flesta tak i till exempel ränndalar, underbeslag och skorstensbeslag.

 

Vanliga problem med papptak

Ett papptak består av speciellt tjärbehandlat papper som rullas ut, ofta direkt på det underliggande trätaket. Papptaket rullas ofta ut med ett visst överlapp. Skarvar och eventuella genomföringar förseglas. Men sol, regn och vind påverkar papptaket, sakta men säkert.

 

Det vanligaste problemet är att skarvarna blir otäta eller att underbeslagen är felaktigt gjorda. Tränger vatten in leder det på sikt till ökad risk för vattenskador och läckage. Den bärande konstruktionen kan då drabbas av rötskador och försvagas.

Besiktiga ditt eget tak

Ett bra sätt att göra en första bedömning av takets skick är att själv göra en ytlig översyn nerifrån marknivå eller annat säkert ställe med bra översyn över taket. Håll utkik efter takpannor som är trasiga eller ligger fel, flagande färg på plåttak, sprickor i pappen och skräp i hängrännor och ränndalar.

 

Ta också en ordentlig titt på takets undersida från vindsutrymmet. Håll utkik efter missfärgningar, mögelpåväxt samt fukt- och rötskador. Titta särskilt där murstocken möter taket och runt takkupor, takfönster och andra sorters genomföringar.

 

Alla skador är dock inte synliga vid en ytlig besiktning och det kan krävas yrkeskunnigt folk för att bättre bedöma takets skick. En tumregel är att ju tidigare i processen åtgärden sätts in, desto bättre säkerhet och lägre totalkostnad för underhållet sett över tid.